प्रत्येक आई-बाबा आपल्या तान्ह्या बाळाला परमेश्वराची ओळख करून देतात ती "बाप्पा" या शब्दानेच . ते बाळही तितक्या सहजतेने आपल्या बोबड्या मुखांतून "बाप्पा" असे सहज म्हणते.बाप्पा म्हटले की कोणीतरी आपल्यातलाच, अगदी परिचयाचाच , कोणीतरी आपला जिवलग , रक्षणकर्ता म्हणूनच मनातील सर्व वेदना , दु:ख , संकट आपले आचार-विचार त्याच्या समोर भडाभडा बोलून पडतो आणि बाप्पाही तितक्याच विश्वासाने त्याचे निवारण करतो म्हणून त्याला म्हटले जाते

॥ त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमाSसि॥ त्वमेव केवलं कर्ताSसि॥
॥ त्वमेव केवलं धर्ताSसि॥ त्वमेव केवलं हर्ताSसि॥

सांगायचे झाले तर आताचा माजा अनुभव घ्याना . प्रत्येक मानवाच्या मनावर दुष्काळाची छटा उमटलेली पण बाप्पाने त्यावर सहज फुंकर घालून वरुणराजाचे धरतीवर आगमन करून आनंदाचा गारवा सर्वत्र पसरवला . माणसाच्या मनावर चांगले संस्कार व्हावे ,परमेश्वराचे गुणानुवाद सर्वश्रुत व्हावे , तर मग बाप्पाचे आगमन आगत्याने व्हावे हीच इच्छा !!! - Mrs. Bharti Chandrakant


Welcome to Maza Bappa. We warmly welcome you all to showcase your house and mandal ganeshas here. As a cultural love and affection, we bring 'Maza Bappa Contest' where you can register your bappas and create your own bappa page. The page getting maximum shares and tweets will receive a token of appreciation and prize from us.
Rules and Regulations:

1) Register yourself
2) Login and fill in your bappa details along with cover picture, bappa picture
3) Each bappa will be identified by individual page which you can search by location using search bar
4) Each bappa page will have social networking share|like and tweet buttons. Only the tweets and shares done from this page will be counted
5) Bappa Page having maximum shares|likes and tweets will be choosen as winner
6) Judgement made by Maza Bappa will be fair and final

Join Maza Bappa Contest now and let everyone take blessings from all ganeshas.

View All Random Bappas Showcase

View All bappas_in_various_location